phone

eKožuch.sk
Cementárenská 15,                                 Stupava


phone

Prevádzkové hodiny
Pon-Pia: 08:00 - 16:00 
                  


email

EMAIL
ekozuch@mileoba.sk


phone

KONTAKT
+421 948 919 501

 

ESHOP INFO:
+421 948 919 501
 

 

 

Krystal univerzálna dezinfekcia 750 ml

Dostupnosť: na sklade
3.75 bez DPH
4.50 ks
Sledovať produkt Pridať do obľúbených Zdielať

Tekutý čistiaci a dezinfekčný prostriedok pre priamu aplikáciu, ktorý je určený pre dezinfekciu a čistenie plôch, predmetov a nástrojov, vrátane zariadení v službách epidemiologicky závažných, napríklad holičstvo, kaderníctvo, kozmetika, masérske salóny, soláriá, fitness štúdia, sauny, bazény a pod. Používa sa tiež v domácnostiach alebo v oblasti facility managementu k účinnej dezinfekcii rôznych plôch, predmetov a technologických zariadení pri bežnej údržbe. Prostriedok vyniká širokým spektrom účinku (baktericídnym, fungicídnym, mykobaktericidním, tuberkulocidným, virucídnym) a krátkou dobou pôsobenia (1 minúta). Súčasne zabezpečuje aj umytie povrchu. Neobsahuje chlór a odstraňuje viac ako 99,99 % vitálnych foriem mikroorganizmov. V kuchyni aj v kúpeľni je cenená mimoriadna účinnosť prostriedku a jeho príjemná vôňa.

Použitie:
Na ošetrované plochy odporúčame prostriedok aplikovať mechanickým rozprašovačom zo vzdialenosti 40-50 cm. Prostriedok je možné použiť aj pre ponornú dezinfekciu, napríklad na dezinfekciu pomôcok v holičstve, kaderníctve, kozmetických salónoch, masérskych salónoch a pod. V tom prípade nariediť prostriedok v pomere 1 : 1 s vodou a pomôcky nechať v pracovnom roztoku 60 minút. Na záver ošetrovaný povrch opláchnuť vodou. Dezinfekciu nechajte pôsobiť na ošetrovanej ploche požadovanú dobu (viď tabuľka). Prípadné zaschnutie nie je na škodu. Po uvedenej dobe je povrch dezinfikovaný. V priebehu tejto doby sa nesmie plochy umývať ani stierať - proces dezinfekcie by sa predčasne ukončil.
 
Spektrum účinku: 
Baktericídny – na baktérie G+ a G-, vrátane TBC
Fungicídny – väčšina mikroskopických húb
Virucídny – HIV, adenoviry, papovaviry, rotaviry, hepatitída B a C (HBV, HCV)
Biocídny typ: 2, 4 (domácnosť, zdravotníctvo, potravinársky priemysel)
 
Pracovný roztok na priame použitie

Baktericídny  a fungicídny účinok, vrátane TBC
Virucídny účinok                                 HBV, HCV, HIV
Spektra: A, M, T, V
Spektra: B
Nevyhnutná doba pôsobenia:
1 minúta
60 minút

pH pracovného roztoku: 6 – 6,5

 Reg. č. v SK: bio/865/D/15/CCHLP

Prostriedok obsahuje nasledujúce účinné biocídne látky (g / 100 g zmesi):
poly-(hexametylénbiguanid) hydrochlorid (CAS: 32289-58-0): 0,9 g
didecyl-(dimetyl)-amónium chlorid (EC: 230-525-2): 0,8 g
 

Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.

 
 
UFI WU20-H09G-D00H-N9DM

Nebezpečné vlastnosti

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu

P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej k likvidácii alebo na miesto určené obcou.