phone

eKožuch.sk
Cementárenská 15,                                 Stupava


phone

Prevádzkové hodiny
Pon-Pia: 08:00 - 16:00 
                  


email

EMAIL
ekozuch@mileoba.sk


phone

KONTAKT
+421 948 919 501

 

ESHOP INFO:
+421 948 919 501
 

 

 

Krystal Universal 750 ml

Dostupnosť: na sklade
1.33 bez DPH
1.60 ks
Sledovať produkt Pridať do obľúbených Zdielať

Určený pre každodenné univerzálne upratovanie s antibakteriálnymi účinkami. Vhodný na upratovanie rôznych druhov špiny a nečistôt (podlahy, okná, dvere, riad, …)

Vynikajúci pomer ceny a kvality. Príjemná vôňa.

Nebezpečné vlastnosti

H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
 

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu

P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.