phone

eKožuch.sk
Cementárenská 15,                                 Stupava


phone

Prevádzkové hodiny
Pon-Pia: 08:00 - 16:00 
                  


email

EMAIL
ekozuch@mileoba.sk


phone

KONTAKT
+421 948 919 501

 

ESHOP INFO:
+421 948 919 501
 

 

 

Krystal PINE SANAN 750 ml

Dostupnosť: na sklade
2.04 bez DPH
2.45 ks
Sledovať produkt Pridať do obľúbených Zdielať

Krystal PINE SANAN je vysoko účinný čistiaci prostriedok (zničí všetky baktérie) s bieliacim účinkom. Synergický účinok zmesí tenzidov a prísady s bieliacimi vlastnosťami predurčuje tento výrobok k širokému použitiu. Vhodný hlavne na záchodové misy, pisoáre, umývadlá, vane, drezy, podlahy, kachličky, pracovné plochy a odpady.

  • Bieliaca schopnosť
  • Dezinfekcia s deklarovanou účinnosťou
  • Pre potravinársvo, zdravotníctvo, poľnohospodársvo alebo domácnosť
  • Baktericídny – na baktérie G+ a G- vrátane TBC
  • Vhodný pre dezinfekciu veľmi namáhaných plôch
  • Odstraňuje mastnotu, zažranú špinu a škvrny
  • Hustý gél zaručuje ekonomické používanie
  • Penivosť zvyšuje namáčaciu schopnosť.

Reg. č. v SR: bio/2979/D/18/CCHLP

Nebezpečné vlastnosti

H290 - Môže byť korozívna pre kovy.
H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu

P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
P260 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.
P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P390 - Absorbujte uniknutý produkt, aby sa zabránilo materiálnym škodám.
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.