phone

eKožuch.sk
Cementárenská 15,                                 Stupava


phone

Prevádzkové hodiny
Pon-Pia: 08:00 - 16:00 
                  


email

EMAIL
ekozuch@mileoba.sk


phone

KONTAKT
+421 948 919 501

 

ESHOP INFO:
+421 948 919 501
 

 

 

Krystal na riad LEMONGRASS 750 ml

Dostupnosť: na sklade
1.92 bez DPH
2.30 ks
Sledovať produkt Pridať do obľúbených Zdielať

Saponát na riad s veľmi príjemnou vôňou citrónovej trávy.

- veľmi dobré čistiace účinky aj na nerezi a sklenenom riade
- vyznačuje sa vysokou penivosťou a čistiacou schopnosťou
- obsahuje aktívne látky na ochranu pokožky pri umývaní
- dosiahol vynikajúce výsledky v tanierových testoch

 

Nebezpečné vlastnosti

H315 - Dráždi kožu.
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu

P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.