phone

eKožuch.sk
Cementárenská 15,                                 Stupava


phone

Prevádzkové hodiny
Pon-Pia: 08:00 - 16:00 
                  


email

EMAIL
ekozuch@mileoba.sk


phone

KONTAKT
+421 948 919 501

 

ESHOP INFO:
+421 948 919 501
 

 

 

Krystal leštenka na nábytok 750 ml

Dostupnosť: na sklade
3.58 bez DPH
4.30 ks
Sledovať produkt Pridať do obľúbených Zdielať

Prostriedok šetrne ošetruje všetky druhy nábytku a zabraňuje nadmernému vysychaniu dreva a laminátových dosiek. Dodáva povrchom vysoký lesk a zanecháva v priestore príjemnú vôňu.

Leštenku nastriekajte rozprašovačom na utierku, povrch pretrite a nechajte zaschnúť. Povrchy už nie je potrebné znovu dolešťovať.

Nebezpečné vlastnosti

H226 - Horľavá kvapalina a pary.
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu

P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.